Profil verejného obstarávateľa

Spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Mestské lesy spol. s r.o.
Sídlo: Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Šmondrk, konateľ spoločnosti
Tel. : 045 /6856 729
Email:  mslesynb@gmail.com
IČO: 31588182

DIČ: 2020478636
IČ-DPH: SK2020478636
Bankové spojenie:  VÚB 
Číslo účtu: SK05 0200 0000 0003 4974 7422

Mestské lesy spol. s r.o vykonávajú verejné obstarávanie v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a internou smernicou, ktorou je upravený jednotný postup pri zadávaní zákaziek podľa § 117 na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác a zverejňuje výzvy a informácie v profile na svojej internetovej stránke www.lesynb.sk v zmysle smernicou stanovených finančných limitov.

Spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súhrnnú správu o zmluvách, zmluvy a objednávky podľa finančných limitov, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka v profile verejného obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/.

Smernica o verejnom obstarávaní.pdf
4anime