Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Ochrana a obnova lesov

Lesy Mesta Novej Bane sú bohatstvom, ktoré pre ich celospoločenské a produkčné funkcie treba sústavne chrániť, systematicky sa starať o ich zachovanie a zveľadenie.

Ochrana a obnova lesov

Plnia nezastupiteľné funkcie, ako je vodohospodárska, pôdoochranná, zdravotno-rekreačná a sú rozhodujúcou zložkou životného prostredia. Pri dodržaní zásad riadneho obhospodarovania a ochrany sú trvalým a obnoviteľným zdrojom drevnej hmoty a lesných produktov. Dôležité je využiť lesné pozemky pre funkcie lesov dôsledným zabezpečovaním zakladania a obnovy porastov, zvýšiť účinnosť výchovy a ochrany lesov, dosiahnuť optimálne druhové hospodárenie.  

Les je zložitý ekologický systém, ktorého produkčné a celospoločenské funkcie možno cieľavedomou činnosťou trvale obnovovať. Lesné hospodárstvo sa dostáva do mimoriadnej vážnej situácie, vplyvom zhoršujúceho sa zdravotného stavu lesov. Táto otázka sa prioritne dotýka aj pestovania lesa, pretože štruktúra porastov je ovplyvňovaná pestovnými opatreniami, ktoré ovplyvňujú vitalitu stromov a porastov a celkovú ekologickú stabilitu lesných ekosystémov. 

Návrat k pestovaniu prírode blízkych lesov je považovaný za jeden z dôležitých krokov k ozdraveniu lesov. Preto budeme uplatňovať jemnejšie hospodárske spôsoby, zvyšovať podiel prirodzenej obnovy, diferencovanú druhovú, vekovú štruktúru porastov. Poslanie spoločnosti je plniť požiadavky hospodárske, spoločenské, s cieľom zodpovedne zhodnocovať majetok mesta. Ochrana a obnova lesov sú činnosti, ktoré zabezpečujú, aby lesy Mesta Novej Bane tvorili významný ekologický a krajinnotvorný prvok.

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore