Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Certifikácia lesov

V roku 2011 Mestské lesy Nová Baňa, získali osvedčenie o účasti na certifikácii lesov.

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov potvrdzuje, že lesy sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom v súlade s kritériami definovanými slovenským systémom certifikácie lesov PEFC. Východiskovým spoločným princípom koncepcie trvalo udržateľnosti je integrácia ekonomických, environmentálnych a sociálnych cieľov. V tomto zmysle sú programové ciele zamerané na udržanie a zlepšenie stavu lesov, spôsobov ich obhospodarovania a využívania.

Mestské lesy sa zameriavajú na kritéria, ako je obhospodarovanie podľa programu starostlivosti o lesy, zachovanie zdravia a vitality lesných ekosystémov, zachovanie a podpora produkčnej funkcie lesov, ochrana a primeraný rozvoj biologickej diverzity lesných ekosystémov, kde dôraz kladieme na zachovanie a primeraný rozvoj ochranných funkcií lesov najmä pôdoochrannej vodoochrannej. Dôležitým faktorom pri klimatických zmenách je preferovať hospodárske spôsoby a prevádzkové opatrenia zmierňujúce odtok, najmä dažďovej vody z lesných porastov.

Zodpovedným prístupom k lesom chceme udržať priaznivý stav vzácnych ekosystémov a domovských lokalít chránených druhov rastlín a živočíchov. Podporujeme existujúcu biologickú diverzitu ponechaním stojaceho, alebo ležiaceho dreva a bútľavých stromov v takom množstve, aby nemali nepriaznivý vplyv na zdravotný stav a stabilitu dreva.

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore