Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Profil spoločnosti

Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. sú  obchodnou spoločnosťou, ktorá obhospodaruje majetok Mesta Nová Baňa.

Profil spoločnosti

V zmysle príslušných zákonov a na základe zakladateľskej listiny Mestských lesov, zabezpečujeme základné lesné práce, akými sú ťažba obnovná, ťažba výchovná, náhodná a mimoriadna. V pestovnej činnosti v ťažko-zalesniteľných lesných porastoch používame obaľované sadenice, okrem bežného zalesňovania. Našou prioritou je dosiahnuť najväčšie zastúpenie prirodzenej obnovy.

Pri ochrane mladých lesných porastov sa zameriavame na ochranu proti burine - výžinom a ochranu proti ohryzu zverou. Dôraz kladieme pri výchove porastov, keďže ide o významnú rastovú fázu. Na úseku ochrany lesov je nutné vytvárať podmienky a predpoklady, aby lesné porasty, či plnenie ich verejnoprospešných a produkčných funkcií nenarúšali škodlivé činitele.

Odvoz drevnej hmoty z odvozných miest a následná expedícia odberateľom to je ďalšou etapou lesníckej výroby. Všetky činnosti zabezpečujeme dodávateľsky, okrem odvozu kde spoločne s vlastným dopravným prostriedkom nám vypomáha aj iný dopravný prostriedok. Súťažami, ktoré vykonávame v ťažbovej činnosti a medzi odberateľmi každý štvrťrok, máme len jeden cieľ a to je transparentnosť. Pri zabezpečovaní odbornej správy lesov, poskytujeme aj poradenstvo pre občanov v oblasti lesného hospodárstva.

Do roku 2014 Mestské lesy sú zapojené do programu pôdohospodárskej platobnej agentúry - Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov na lesných pozemkoch. Čo sa týka organizačnej štruktúry, výkonným orgánom je konateľ spoločnosti, ktorý je jej štatutárnym zástupcom, samostatná odborná referentka, 3 lesníci a vodič dopravného prostriedku na odvoz drevnej hmoty.

Taktiež vykonávame protipožiarne a protipovodňové opatrenia, údržby lesných ciest a zvážnic. Ako členovia lesnej stráže vykonávame ochranu lesných pozemkov a napomáhame zveľaďovať mestský majetok. Spoločnosť má záujem o spoločensky a environmentálne zodpovedné hospodárenie v lesoch na požadovanej úrovni v súlade s legislatívou.

Úplné znenie stanov spoločnosti (PDF)

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore