Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Ťažba a obnova lesov

Lesy významne pôsobia na podnebie, hydrologické a pôdne pomery, vytvárajú prirodzené prostredie pre rastliny a živočíchy, ako aj ich spoločenstvá.

Ťažba a obnova lesov

Ak majú tieto vlastnosti funkcie lesov nepretržite pôsobiť je nevyhnutné ich obhospodarovať diferencovane, najmä preto, že sa nachádzajú na rôznych stanovištiach nadmorských výškach rozdielnych klimatických pomeroch a v niektorých prípadoch ešte v spojení s osobitnou ochranou významnej funkcie. Mestské lesy Nová Baňa majú lesy hospodárske a ochranné.

Poslanie a funkcia

V lesoch hospodárskych je hlavným poslaním produkcia drevnej suroviny pri súčasnom zohľadnení požiadavky na zachovanie a zlepšovanie ostatných funkcií lesov v rámci integrovaného hospodárenia. Prevláda v nich produkčná funkcia.

Spôsoby obnovy lesov

Obnovu v lesných porastoch realizujeme na základe predpisu programu starostlivosti o lesy. Obnova spravidla prirodzená u podrastového spôsobu sa uskutočňuje na obnovovanej ploche clonenej materským porastom, pričom jej ukončenie sa vykoná dorubom materského porastu. Vnútorná porastová klíma sa na obnovovanej ploche narušuje len v nepatrnom rozsahu.

Podrastová hospodárska obnova

Podrastový hospodársky spôsob, ako najfrekventovanejší obnovný postup sa používa najmä preto, že dáva predpoklady:

  • maximálne využitie prirodzenej obnovy
  • zníženie nebezpečenstva erózie
  • vytvorenie podmienok na plnenie mimoprodukčných funkcií

Spôsob obnovy predpokladá dobrú prípravu k lesných porastov k obnove, až štádiu výchovy. Dorub vykonávame až vtedy, ak na obnovnom prvku zostane po vyťažení materského porastu prirodzené zmladenie rozložené po celej ploche najmenej 50% a to drevinami zodpovedajúcimi obnovnému zastúpeniu.

Obnova lesa ťažbou

Ďalšou ťažbou je výchovná - úmyselná, ktorá je zameraná na hospodárenie v lesných porastoch predrubného veku na zlepšenie ich vývoja, druhovej a priestorovej štruktúry, zdravotného stavu, odolnosti a kvality. Ťažbu mimoriadnu - pri vyňatí lesných pozemkov na základe rozhodnutia štátnej správy. Ťažbu lesa náhodnú vnímame ako súčasť opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch.

Umelá obnova

Ďalšou úlohou pre Mestské lesy Nová Baňa je umelá obnova lesov, čiže zalesňovanie. Je to dôležitý úsek lesníckej činnosti, ktorým sa zabezpečuje rozšírená reprodukcia produkčnej a environmentálnej základne lesov. Napriek snahe na úseku lesov neustále zvyšovať podiel prirodzenej obnovy, bude mať umelá obnova aj v nasledujúcich rokoch značný význam pri obnove porastov. Pred samotným zalesňovaním musíme plochy pripravovať na výsadbu a vytvoriť podmienky pre ujatie sadeníc. Dôležitá je príprava pôdy, aby sa zlepšili jej fyzikálne vlastnosti/prekyprenie, prevzdušnenie/úprava vodného režimu, likvidovala sa burina. Zalesňujeme hlavne hrebeňové skalnaté časti, kde zanikla možnosť prirodzenej obnovy a používame obaľované sadenice. Podobne je to v zaburinených častiach a ťažko-zalesniteľných plochách. Pri výsadbe používame sadbu jamkovú s rozmermi plôšky do 35x35 cm. Zalesňovanie voľnokorenných sadeníc sústreďujeme do jarného obdobia, ktoré umožňuje plne využiť zimnú a jarnú vlahu. Dôležitá je správna voľba sadbového materiálu. Znamená to, že ho posudzujeme komplexne, t.j. z hľadiska genetického, morfologického a fyziologického. Taktiež vytvárame optimálny spon, ktorý má zaručiť čo najrovnomernejšie využitie produkčného priestoru sadeníc, vytvoriť podmienky pre racionálne ošetrovanie a ochranu lesných kultúr.

Zhrnutie

Prevažne sa dnes pracuje so zmiešanými porastmi, ktoré majú väčšiu ekologickú stabilitu, lepšie využívajú podmienky prostredia. Rozmiestnenie drevín na zalesňovanej ploche sa robí podľa ich ekologických nárokov a podľa funkcie, ktorú majú zastávať v dospelom poraste. Najčastejšie dreviny vysádzame v hlúčkoch. Pre príslušné stanovištné podmienky má lesný hospodár pomerne širokú škálu možnosti pri voľbe počtu sadeníc na 1 ha. Účelné rozdelenie kultúr prispieva k jej prehľadnosti, ktorá umožňuje ďalšie pestebné zásahy, ako vylepšovanie a výchovné zásahy.

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore