Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa

Úvodný obrázok

V roku 1992 v súlade so zákonom č.138/1991zb. o majetku obcí boli prevedené pozemky od Sredoslovenských lesov Banská Bystrica , Lesného závodu Žarnovica, na základe uznesenia MsZ č.74/1992 bol vytvorený Referát mestských lesov so sídlom na Mestskom úrade v Novej Bani. Dňa 28.6.1993 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici vznikla spoločnosť Mestské lesy, spol. s. r.o. Nová Baňa. Jediným spoločníkom je Mesto Nová Baňa so 100% účasťou. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie v pôsobnosti primátora mesta, kontrolným orgánom je dozorná rada zložená z 5 členov a výkonným orgánom je konateľ spoločnosti , ktorý je jej štatutárnym zástupcom.

Mestské lesy Nová Baňa v súčasnosti obhospodarujú 2636 ha lesných pozemkov, kde zabezpečujú všetky úlohy súvisiace s ťažbou, pestovaním a ochranou lesa. Mottom mestských lesov je zodpovedne hospodáriť a podporovať rozvoj prírodných procesov a biodiverzity.

Pre budúce generácie zachováme lesné porasty zdravé, stabilné, ktoré predstavujú základný krajinotvorný a ekostabilizačný prvok tohto územia a preto ich zachovanie a zveľaďovanie je prioritou Mestských lesov Nová Baňa.

 


4anime