Príroda a oddych

Bujakov vrch

Na území mestských lesov sa nachádza prírodná rezervácia Bujakov vrch a to na hranici katastrálnych území, Veľkej Lehoty a Novej Bane, asi v polovici medzi vrchom Vojšín a Sedlovou skalou, s rozlohou 1,26 ha. Predmetom ochrany je jeden z najsevernejších výskytov Ponikleca veľkokvetého / Pulsatilla grandis / v stredoslovenskom regióne. Bujakov vrch je zaradený v štvrtom stupni ochrany.

Starohutský vodopád

Národná prírodná pamiatka vyhlásená na ochranu vodopádu, patriaceho medzi najnižšie položené na Slovensku a najmohutnejšie v stredoslovenských neovulkanitoch , s výrazným vedecko - výskumným náučným a krajinársko - estetickým významom. Výška vodopádu je 5 m. Územie vodopádu je zaradené do 5 stupňa ochrany.

Sekvojovce na Salašisku

Chránené stromy /CHS/ vyhlásené na ochranu skupiny piatich sekvojovcov mamutích /Seguoiadendron giganteum/ Ochranným pásmom je územie okolo CHS v plošnom priemete jeho koruny, najmenej 10m od kmeňa stromu a platí tu druhý stupeň ochrany.

Štamproch, Háj, Havrania a Červená skala

Sú lokality viazané na ryolitový masív Hája s výškou 712,5m.n.m. Ostrý hrebeň ťahajúci sa od vrcholovej kóty Hája na juh k Havranej skale , ponúka morfologicky zaujímavé útvary, napr. rozsiahle prirodzené skalné odkryvy ryolitu, či svahové sute pozorovateľné aj z doliny Hrona. Z Havranej skaly s výškou kamenného zrázu 30-40 m možno obdivovať meandre Hrona v okolí Brehov a Tekovskej Breznice. Červená skala sa nachádza od Havranej neďaleko západným smerom, poskytuje odlišný pohľad na okolitú krajinu.

Sedlová skala

Mohutná stena andezitu sa nachádza sa nachádza severovýchodne od mesta Nová Baňa vo výške 777m. Táto vyhliadková lokalita patrí medzi najvyššie v okolí mesta Nová Baňa, s výhľadom na Novú Baňu a dáva možnosť vidieť panorámu Kremnických a Štiavnických vrchov aj s ich najvyšším vrchom Sitno.

Náučný chodník Vojšín

Prechádza časťou pohoria Pohronský Inovec medzi Starou Hutou a obcou Malá Lehota. Trasa náučného chodníka je dlhá 12,58km a prekonáva výškový rozdiel 371,9m. Najnižší bod je Stará Huta /447m.n.m/ a najvyšším bodom je vrch Vojšín /818,9m.n.m/ Po pravej strane trasy sa za dolinou rieky Hron ťahá hrebeň CHKO Štiavnické vrchy, po ľavej strane je možné pozorovať CHKO Ponitrie.

Zámčisko

Nad osadami Stará Huta a Bukovina sa rozprestiera na strmom kopci /690m.n.m/ pod najvyšším končiarom pohoria Pohronského Inovca - archeologická lokalita Zámčisko. Zemný val, dlhý 430m, zosilnený z vnútornej strany pevným kamenným vencom,svedčí o mohutnom fortifikačnom systéme, pripájajúcom sa na severnej strane 200m dlhú obrannú líniu, vytvorenú priaznivou konfiguráciou terénu. Zemný val prechádza miestami na väčších úsekoch do kamennej konštrukcie. Mohutný val zabezpečoval ochranu celého areálu so zvlneným terénom, zaberajúceho plochu asi 7 ha. Hradisko má strategicky veľmi výhodnú polohu, lebo je ťažko dostupné, je z neho dobrý výhľad smerom na východ do Pohronia a umožňuje kľúčovú ochranu úzkeho priesmyku, ktorým prechádza cesta smerom na Veľkú Lehotu, pravdepodobne oddávna.

Galéria fotografií

Pozrite tiež

Územie mestských lesov

FAUNA A FLÓRA

4anime