Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Aktuality

Aktuálne oznámenia ohľadom činnosti Mestských lesov.
Aktuality

20. 1. 2023

Zákaz využívania lesa verejnosťou

Spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa s.r.o. oznamuje, že odo dňa 16.1.2023 platí nariadenie Okresného úradu v Žiary nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 1 a § 4 ods. 1 zákona číslo 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a § 56 ods.l písm. c) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, podľa § 60 ods. 2 písm. f) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákona o lesoch“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie: Podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch správny orgán rozhodol o zákaze využívania lesa verejnosťou.

1. 1. 2023

Objednávky palivového dreva na rok 2023

V dňoch od 02.01.2023 do 08.01.2023 čerpáme celozávodnú dovolenku a pracovať začíname od 09.01.2023. Palivové drevo je možné objednať si od 02.01.2023 elektronicky na našej stránke v sekcii Cenníky / Palivové drevo. Pod cenníkom je dostupný formulár na objednanie. K objednaniu sa dostanete priamo cez nasledovný link:  https://www.lesynb.sk/cenniky/palivove-drevo

21. 11. 2022

Aukcia spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.

V dňoch 14. - 15. 11.2022 sa na expedičnom sklade spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. uskutočnila verejná aukcia drevnej hmoty / dub 23,32m3 /, pričom vyvolávacia cena bola stanovená na 370 €/m3. Z 13tich oslovených subjektov, ktorým boli zaslané súťažné podklady sa aukcie zúčastnilo 6, z ktorých 5 predložilo cenové ponuky. Komisia z predložených ponúk vyhodnotila, že víťazom sa stala spoločnosť DEKRET Holz s.r.o., Banská Bystrica s cenou vo výške 478,00 €/m3.

17. 8. 2022

Zmena cenníka sortimentov palivového dreva od 01.09.2022

Spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. oznamuje odberateľom palivového dreva, že od 01.09.2022  z dôvodu objektívne zvýšených nákladov za dopravu a vykládku hydraulickou rukou mení cenník všetkých sortimentov palivového dreva. Nový cenník palivového dreva nájdete na stránke: https://www.lesynb.sk/cenniky/palivove-drevo

3. 6. 2022

Uzávera 1. promenádu z dôvodu úprav ťažkou technikou.

Spoločnosť Mestské lesy oznamuje, že 1. promenád na Gupni bude od pondelka 06.06.2022 do piatku 10.06.2022 uzatvorený z dôvodu sanácie a úprav ťažkou technikou.

13. 5. 2022

Obchodná verejná súťaž na hnuteľný majetok - osobné motorové vozidlo Suzuki Vitara

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore