Zákazky s nízkou hodnotou

Hľadať vo ktoré    Hľadať     
DátumZákazky s nízkou hodnotouOpis predmetu zákazkyPrevziaťRok
21.02.2020Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou - "Osobné motorové vozidlo"V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nákup tovaru „Osobné motorové vozidlo“ Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 28.2.2020 o 15:00 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do kancelárie na adresu Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením "Súťaž na kúpu automobilu - Neotvárať“.Prevziať2020