Územie mestských lesov

Územie mestských lesov sa nachádza v pohoriach Štiavnické vrchy a Pohronský Inovec a je charakterizované rôznymi typmi reliéfu od mierne členitých pahorkatín, až po silne členité hornatiny. Prevažna časť územia je z hľadiska vývoja súčasťou sopečných pohorí. V prvých štádiách vulkanizmu dominovali lávové prúdy, prieniky a explózie andezitové zloženia a záver vulkanickej činnosti mal ryolitový charakter. So sopečnou činnosťou v tejto oblasti je spätý vznik a výskyt rudných žíl obsahujúcich drahé kovy.

Z vegetačného hľadiska sú pre územie typické listnaté a zmiešané lesy. Najväčšie zastúpenie má buk lesný, dub zimný, hrab obyčajný, dub letný, menej dub cerový, jelša lepkavá, vŕba biela, javory, jarabina mukyňová a iné dreviny. S ihličnanov sú zastúpené nepôvodné druhy – smrek obyčajný, smrekovec opadavý, borovica lesná a borovica čierna. Vzácna jedľa biela je súčasťou pôvodných hrabových dubín.

LC Mestské lesy Nová Baňa sa nachádza na území LHC Nová Baňa ačasť LHC Jedľové Kostoľany. V súčasnosti obhospodarujú 2576 ha lesných pozemkov, 19 ha lesných ciest, 3 ha lesných skladov, 4 ha pozem. špec. funkč. zamerania, 8ha produktovodov, 21ha neúrodných lesných pozemkov, 2 ha iných lesných pozemkov a 1ha čiernych plôch. Výmera sa delí na lesné obvody Háj - 912ha, Sedlo – 837ha, Bukovina - 849ha lesných pozemkov.

Grafické znázornenie mestksých lesov

Plochu lesných porastov tvoria lesy hospodárske vo výmere 2069ha a ochranné 507ha, ktoré sa delia na lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach /256 ha/, ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy. LC Mestské lesy Nová Baňa sa nachádza v okrese Žarnovica v katastrálnom území Nová Baňa.

OCHRANA A OBNOVA LESOV

PRÍRODA A ODDYCH

japanese teacher sex blowjob free sex xxxmeri.com amateur hot sex xvideos porn clips indonesia hd video double anal sex clips indian big tits sex teen hd sex teen hot porn interracial porn anal free sex xxxteenhub.info party hot porn hotmomsteen.xyz xssn.net toutpornxxx.org sextresss.xyz hdxxxporn.club asianpornxxx.info xvideosporn.club adultpornmovie.ws hotporntub.info hubpornindian.info duvpornxxx.com freeporntix.info nesaporns.xyz sexmaxfree.xyz www.realpornfilms.com http://sexporndays.com http://hpornvideo.com http://xhaloporn.com http://xpornfly.com http://xpornrelax.com