Boj proti škodcom

Vplyvom prírodných škodlivých činiteľov dochádza k negatívnym zmenám ekologických podmienok, v dôsledku čoho sa stále zhoršuje zdravotný stav lesov. Prioritnou úlohou ochrany lesov je vytvárať podmienky a predpoklady na to, aby lesné porasty, či plnenie ich verejnoprospešných a produkčných funkcií nenarúšali škodlivé činitele.
Boj proti škodcom a pôvodcom chorôb lesných drevín a porastov obyčajne nastupuje až potom, keď sa zanedbali zásady prevencie , alebo sa iným spôsobom narušila stabilita lesných ekosystémov.
Preto je nutné v lesníckych činnostiach zamerať pozornosť na genetiku lesných drevín /odolné a vitálne dreviny, cez výchovu, až po obnovu, akceptovateľné obnovné postupy a ekologicky prijateľné ťažbové technológie.
Medzi najvýznamnejšie škodlivé činitele patria emisie, ktoré negatívne pôsobia prakticky na všetky zložky ekosystémov. Znižujú vitalitu lesných drevín a tým umožňujú aktivitu celého komplexu prírodných škodlivých činiteľov. Vietor, sneh alebo biotické činitele napr. živočíchy, nižšie a vyššie rastliny negatívne pôsobia na dreviny.
V našich podmienkach, kde prevažuje buk lesný, sa vyskytuje vo všetkých rastových fázach červec bukový/Cryptoccocus fagi/, čo spôsobuje nekrózu kôry. Preventívna ochrana spočíva v odstránení chorých a poškodených stromov.
Na smrekoch pôsobí lykožrút smrekový /yps typografus/, kde sa snažíme ho eliminovať lapákmi a asanáciou napadnutých stromov. Základná obrana je prevencia, dodržiavanie porastovej hygieny, šetrnej ťažby, približovanie vyťaženého dreva a asanácia zvyškov po ťažbe. Naša spoločnosť sa zaoberá bojom proti škodcom intenzívne a len to je cesta, ako zachovať budúcim generáciám zdravé lesné porasty a život v nich.

OCHRANA A OBNOVA LESOV

ŤAŽBA A VÝSADBA LESOV

4anime