Aktuálne oznamy

 1. Previerky po uplynutí decénia.

V mesiaci august 2018 bol na Mestských lesoch Nová Baňa štátny dozor obhospodarovania lesných pozemkov. Konštatované práce v obnove, ochrane a výchove lesa boli vykonané v súlade s predpisom PSoL resp. úpravou OLH Oú BB, OOP.                                                                                               Konštatoval veľmi dobrú úroveň hospodárenia na lesných pozemkoch v obhospodarovaní spoločnosťou Mestské lesy spol.s r.o.Nová Baňa.

 2. Výzva na mimoprodukčné funkcie lesa.

Mestské lesy Nová Baňa sa zapojili do výzvy  na mimoprodukčné funkcie lesa v auguste 2018 a vzhľadom na výsledky štátneho dozoru získali sumu 51442 eur z PPA. Tieto prostriedky plánujú použiť na realizáciu projektu - Revitalizáciu zelene na náučnom chodníku Zvonička. 

 3. Verejne obstarávanie. 

V mesiaci január 2019 Mestské lesy Nová Baňa plánujú uskutočňovať  verejné obstarávanie na projekt Revitalizácie zelene na náučnom chodníku Zvonička. Predpokladaná realizácia projektu je do 10.09.2019 a to prvej časti projektu. Druhá čast Pútnické miesto Kohútovo  je predpoklad vykonať do 10.09.2020.

 4. Ohrozujúce stromy.

Žiadame občanov  Novej Bane aby v prípade ohrozenia kalamitnými stromami z porastov nahlásili tento stav na Mestské lesy Nová Baňa . Každý prípad bude prehodnocovaný a v prípade nutnosti  bude zjednaná náprava.

 5. Pomoc slabším.

Mestské lesy Nová Baňa aj v roku 2019 budú vyrábať pre sociálne slabších občanov štiepané palivové drevo. Záujemcovia si môžu podať žiadosť na Mesto Nová Baňa, komisia bytová a sociálna.

 

 

 

 CERTIFIKÁCIA LESOV

Zverejňovanie dokumentov