Aktuálne oznamy

04.01.2021

O Z N A M

Spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. je pre verejnosť podľa nariadení Vlády uzatvorená ! Palivové drevo na rok 2021 si prosím objednávajte telefonicky, alebo písomne mailovou formou na nasledovných kontaktoch:

tel: 045/6856 729

e-mail: mslesynb@gmail.com

 

06.11.2020

O Z N A M 


Od pondelka 9.11.2020 do stredy 11.11.2020 budú Mestské lesy spol. s r.o. z dôvodu zamedzeniu šírenia coronavírusu uzatvorené.


24.10.2020

O Z N A M

Na základe nových opatrení zo dňa 22.10.2020 turistickú ubytovňu Hájenka BUKOVINA  neprenajímame!

V zmysle týchto opatrení zároveň žiadame občanov mesta Nová Baňa, aby osobne nenavštevovali mestské organizácie a využívali telefonický, e-mailový a písomný spôsob komunikácie. 

Spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. je pre verejnosť od 24.10.2020 uzatvorená !

tel: 045/6856 729, 0903 527 385 alebo 0905 726 902

e-mail: mslesynb@gmail.com

písomne - sídlo spoločnosti: Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa

Na základe zákazu vychádzania je pozastavená akákoľvek samovýroba v lesných obvodoch !

 1. Kontrola NKU zameraná na politiku lesného hospodárstva.  

Kontrolóri z Najvyššieho kontrolného úradu sa vlani zamerali na hospodárenie v lesoch. Celkovo prekontrolovali 36 subjektov, medzi nimi štátne podniky Lesy SR, Lesohospodársky majetok Ulič (LPM), ale aj NLC a taktiež podniky Mestských a Obecných lesov, medzi ktorými boli aj Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa.

 2. Previerky po uplynutí decénia.

V mesiaci august 2018 bol na Mestských lesoch Nová Baňa štátny dozor obhospodarovania lesných pozemkov. Konštatované práce v obnove, ochrane a výchove lesa boli vykonané v súlade s predpisom PSoL resp. úpravou OLH Oú BB, OOP.                                                                                               Konštatoval veľmi dobrú úroveň hospodárenia na lesných pozemkoch v obhospodarovaní spoločnosťou Mestské lesy spol.s r.o.Nová Baňa.

 3. Výzva na mimoprodukčné funkcie lesa.

Mestské lesy Nová Baňa sa zapojili do výzvy  na mimoprodukčné funkcie lesa v auguste 2018 a vzhľadom na výsledky štátneho dozoru získali sumu 51442 eur z PPA. Tieto prostriedky plánujú použiť na realizáciu projektu - Revitalizáciu zelene na náučnom chodníku Zvonička. 

 4. Verejne obstarávanie. 

V mesiaci január 2019 Mestské lesy Nová Baňa previedli verejné obstarávanie na projekt Revitalizácie zelene na náučnom chodníku Zvonička. Predpokladaná realizácia projektu je do 30.10.2019 obidvoch lokalít Zvonička a Kohútovo.

 5. Ohrozujúce stromy.

Žiadame občanov  Novej Bane aby v prípade ohrozenia kalamitnými stromami z porastov nahlásili tento stav na Mestské lesy Nová Baňa . Každý prípad bude prehodnocovaný a v prípade nutnosti  bude zjednaná náprava.

 6. Pomoc slabším.

Mestské lesy Nová Baňa aj v roku 2019 budú vyrábať pre sociálne slabších občanov štiepané palivové drevo. Záujemcovia si môžu podať žiadosť na Mesto Nová Baňa, komisia bytová a sociálna.

 7.Vývoj a obnova lesných porastov v Mestských lesoch Nová Baňa

Obnova lesných porastov predstavuje v lesnom hospodárstve dlhodobý vývoj a zabezpečenie lesa, resp. porastu. Jej úlohou je zabezpečiť existenciu lesných porastov, tým zachovať kontinuitu vývoja lesa. Snahou lesníkov je, aby les aj pri jeho stálom využívaní človekom existoval pre ďalšie generácie. Preto v ňom musia hospodáriť zodpovedne a premyslene, aby zabezpečili vyrovnanosť rastu a ťažby dreva. Pri obnove sa rozhoduje o tom, aké budú lesné porasty v budúcnosť, resp. ako budú môcť plniť požadované funkcie. V lesníctve máme k dispozícií program starostlivosti o lesy (PSoL), ktorý bol vyhotovený na základe taxačných meraní. Sú to údaje z opisu porastov pri tvorbe plánu, ďalej údaje z lesnej hospodárskej evidencie (LHE), kde sa značí všetko o poraste: plán ťažby, výkazy zalesňovania a očakávanej prirodzenej obnovy. -Ťažba obnovná sa vykonáva podrastovým spôsobom a uskutočňuje sa na obnovovanej ploche clonenej materským porastom, pričom jej ukončenie sa vykonáva dorubom materského porastu. Vnútorná porastová klíma sa na obnovovanej ploche narušuje len v nepatrnom rozsahu.  


 

 

 

 

 

 

 

 

 CERTIFIKÁCIA LESOV

Zverejňovanie dokumentov

4anime